Zkrácené obchodní podmínky pro konečné spotřebitele

1. Všeobecně

- Tyto obchodní podmínky tvoří základní rámec vztahu prodávajícího a kupujícího a jsou pro obě strany závazné.

- Dodavatelem pro prodej zboží je fa SANNY TEA s.r.o., Vyšehradská 1349/2, Praha, provozna: Starý Hrozenkov 308.

- Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil objednávku.

2. Objednávka

- Zboží může kupující objednávat e-mailem nebo prostřednictvím nákupního košíku na internetové web stránce prodávajícího.

- V objednávce uvádí vždy tyto údaje: kód zboží, název zboží, objednávané množství, kontaktní údaje, místo dodání a způsob platby. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že si u prodávajícího objednává objednané zboží, že se seznámil s podmínkami a že s jejich ustanoveními souhlasí a považuje je za závazné.

- Přijetí objednávky prodávajícím se do 24 hodin automaticky generuje e-mail s potvrzením přijetí objednávky e-shopem a zároveň oznámí kupujícímu dostupnost a termín dodání zboží.

3. Ceny

- Ceny zboží prezentovány v elektronickém obchodu www.sannytea.cz jsou uvedeny konečné s DPH.

- Ceny se rozumí ze skladu dodavatele.

- K ceně se připočte dopravní podle platných tarifů kurýrní služby.

4. Slevy

- Při odběru zboží nad 1000 Kč Vám nebudeme účtovat dopravní náklady.

5. Dodávky

- Dodávky jsou standardně vyexpedovány do 2 pracovních, pokud není dohodnuto jinak.

- Od 1.9. - 20.12.21 jsou objednávky vyexpedovány  do 7 pracovných dnů

- Spolu se zbožím dodá prodávající kupujícímu fakturu (daňový doklad) nebo dodací list.

- Společnost Sanny Tea s.r.o. se zavazuje dodat zboží zákazníkovi na adresu, kterou zákazník uvede v objednávce jako místo doručení. Jinou adresu doručení třeba uvést do poznámky v objednávce.

- Po odeslání zboží se zákazníkovi posílá sms nebo e-mailem částka, kterou má zaplatit a kdy dostane zboží.

- Dodávky se zrealizují pomocí kurýrní služby fa DPD.

- Při doručení zboží pod 1000 Kč Vám k ceně účtujeme dopravní náklady 100 Kč.

Starý Hrozenkov, dne 01.01.2021

 

Zkrácené obchodní podmínky pro velkoobchodní partnery

1. Všeobecně

- Tyto obchodní podmínky tvoří základní rámec vztahu prodávajícího a kupujícího a jsou pro obě strany závazné.

- Dodavatelem pro prodej zboží z tohoto katalogu fa SANNY TEA s.r.o., Vyšehradská 1349/2, Praha, provozna: Starý Hrozenkov 308.

2. Objednávky

- Objednávky se přijímají osobně, telefonicky, faxem, poštou nebo e-mailem na níže uvedených kontaktech. Používejte prosím dodáný námi objednávkový formulář na zadní straně katalogu.

- Pro zjednodušení celého procesu objednávání a hlavně pro Vaše větší pohodlí, Vám doporučujeme využít náš e-shop na naší internetové stránce www.sannytea.cz.

- Prvním krokem je registrace. Na stránce v horní části kliknete na registraci, otevře se formulář registrace. Políčka označené hvězdičkou jsou povinné. Pokud je políčko povinné a nemáte např. fax políčko se vyplní znakem např. nula.

- Po odeslání formuláře dostanete na e-mail oznámení o úspěšné registraci. V horní části stránky klikněte na přihlášení.

- Přihlašovací jméno bude Váš e-mail a heslo z potvrzujícího e-mailu z registrace. Heslo si můžete měnit přes ikonku změna hesla.

- To však neznamená, že po přihlášení se Vám automaticky zobrazí VOC. Třeba vytvořit objednávku alespoň s 1 položkou a napsat poznámku, že se jedná o objednávku pro nastavení VOC pro další prodej. Po kontrole registračních údajů v registrech budete mít VOC nastaveno přibližně o hodinu. Před vytvořením objednávky si zkontrolujte na stránce nahoře své přihlášení.

- Musí tam být uvedeno jméno obchodníka (zákaznické jméno). Pokud chcete, aby zásilka byla doručena na jinou adresu jako je fakturační, nebo pokud máte jiné požadavky, napište je do poznámky.

- Minimální výše objednávky činí 1.000 Kč bez DPH.

3. Ceny

- Ceny jsou uvedeny bez DPH.

- Ceny se rozumí ze skladu dodavatele.

- Sazba DPH 15% se vztahuje na: čaje, čajové směsi, byliny, kávu, čokolády, sladidla, pochutiny, knihy. Na veškeré ostatní čajové a kávové příslušenství, dárkové balení platí sazba 21%.

- K ceně zásilky se připočítává pro objednávky nižší než 2500 Kč dopravné 100 Kč.

- V případě zvýšení nákupních cen si prodejce vyhrazuje právo na změnu cen. Tyto ceny budou aktuálně zobrazené na e-shopu.

4. Slevy

Slevy dohodou podle množství a pravidelnosti objednávek.

5. Dodávky

- Dodávky jsou během roku vyexpedovány do 4 pracovních dnů, pokud není dohodnuto jinak.

- Dodávky se realizují buď osobním odběrem na adrese Starý Hrozenkov 308, nebo pomocí kurýrní služby fa DPD.

6. Pracovní doba velkoobchodu

- Vzrokovna a velkosklad jsou otevřeny v pracovní dny pondělí až pátek od 7,00 do 15.30 hod.

7. Ostatní

- V případě, že odběratel prodává zboží dalším zákazníkům, je povinen je informovat, že hmotnostní odchylky vážených čajů a kávy jsou v souladu s platnou legislativou EU a ČR v aktuálním znění.

- Prodávající si vyhrazuje právo měnit v průběhu platnosti katalogu čaje, dekor plechových dóz, hrnků a dekorací v dárkových baleních.

- Prodávající nabízí možnost namíchat čaje dle přání zákazníka a výrobu dárkových balíčků na zakázku, které se řídí individuální dohodou mezi prodávajícím a zákazníkem.

 

Starý Hrozenkov, dne 01.01.2021

 

Úplné Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti SANNY TEA s.r.o.

pro prodej zboží v internetovém obchodě www.sannytea.cz

 

I.Definice pojmů

 

 • Pro účely těchto obchodních podmínek (dále jen „OP“) mají následující výrazy psané s velkým počátečním písmenem níže uvedený význam:

SANNY TEA                       se rozumí společnost SANNY TEA, IČO: 26686961, se sídlem Praha - Nové Město, Vyšehradská 1349/2, PSČ 12800, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. Zn. C 87335. SANNY TEA je obchodní společností, jejímž předmětem podnikání je mimo jiné výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. SANNY TEA obchoduje mimo jiné s čajem, kávou a příslušenstvím pro přípravu těchto nápojů, a za tímto účelem provozuje internetový obchod na adrese www.sannytea.cz.

SANNY TEA je dále v těchto OP označována též jako „Prodávající“.

 

Internetovým                  se rozumí obchod provozovaný na stránkách www.sannytea.cz, který obchodem                        nabízí možnost nákupu čajů, kávy a souvisejících produktů a spotřebního                                    zboží.          

 

Kupujícím                         se rozumí každá fyzická či právnická osoba, která uzavřela v rámci internetového obchodu s Prodávajícím kupní smlouvu, která se řídí těmito OP.

                                            Pokud je Kupujícím fyzická osoba, která v Internetovém obchodě nenakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, je ve smyslu ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění spotřebitelem.

                                            Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

VOC                                    se rozumí velkoobchodní partner, tzn. podnikatel, který nakupuje Zboží za účelem jeho dalšího prodeje.                                                         

Zbožím                               se rozumí čaj, káva a další produkty a spotřební zboží nabízené ze strany Prodávajícího k prodeji v Internetovém obchodě.

Kupní smlouvou              se rozumí smlouva o koupi Zboží uzavřená v rámci Internetového obchodu mezi Prodávajícím a Kupujícím způsobem popsaným v těchto OP.

Kupní cenou                     se rozumí konečná cena za plnění poskytnuté Prodávajícím, která kromě samotné kupní ceny Zboží zahrnuje náklady na zabalení a dopravu Zboží, pokud se účtují, včetně pojištění zásilky, a dalších poplatků spojených s úhradou kupní ceny Zboží, pokud se účtují.

 

Osobními údaji                se rozumí jméno a příjmení, datum narození, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo a případně další údaje o osobě Kupujícího uvedené v objednávce.

 

Občanský zákoník           znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

II.Úvodní ustanovení

 

2.1      Prodávající uzavírá v rámci Internetového obchodu s Kupujícím Kupní smlouvu, na základě které Prodávající dodá Kupujícímu vybrané Zboží a Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu za Zboží sjednanou Kupní cenu.

2.2   Tyto OP upravují v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu.

2.3      Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené OP se řídí Občanským zákoníkem a případně též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

2.4      S těmito OP je Kupující povinen se seznámit před uzavřením Kupní smlouvy, tj. před potvrzením objednávky.

2.5      Na Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a podnikateli se tyto OP vztahují přiměřeně. Pokud je Kupující právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, jsou vyloučena ta ustanovení těchto OP, která vychází ze zákona o ochraně spotřebitele a ta ustanovení, která jsou odvozena od příslušných ustanovení Občanského zákoníku týkajících se ochrany spotřebitele.

2.6      Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.

2.7      Ustanovení OP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

2.8      Prodávající je oprávněn znění OP kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

2.9      Tyto OP se přiměřeně použijí také na kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-mailu, telefonu, faxu a jiných prostředků komunikace na dálku.

III.Sdělení před uzavřením smlouvy

3.1         Prodávající sděluje, že

 1. a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek poskytovatele telekomunikačních a internetových služeb), Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky; to se netýká nákladů na poštovné, balné a pojištění, které nese Kupující v rámci Kupní ceny;
 2. b) ceny Zboží jsou na webových stránkách Internetového obchodu uváděny včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvoleného způsobu dodání a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady; Tyto náklady budou uvedeny (automaticky vygenerovány) v objednávkovém formuláři před jeho potvrzením ze strany Kupujícího.
 3. c) veškeré smluvní dokumenty a další doklady související se vztahem mezi Prodávajícím a Kupujícím budou uloženy v elektronickém archivu Prodávajícího, přičemž Kupující nemá do tohoto archivu přístup. Kupní smlouvu ve formě rekapitulace (potvrzení) objednávky včetně platných OP zašle Prodávající Kupujícímu e-mailem do 7 dnů od uzavření Kupní smlouvy.
 4. d) Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázána žádnými formalizovanými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku;
 5. e) mimosoudní vyřizování stížností Kupujících - spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy sannytea.cz . Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na emailovou adresu uvedenou v objednávce;
 6. f) Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele a vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy;
 7. g) řešení případných sporů z Kupní smlouvy, nedojde-li k jejich mimosoudnímu vyřízení, je v pravomoci věcně a místně příslušného obecného soudu dle platných právních předpisů České republiky. Rozhodným právem je právní řád České republiky.

IV.Uzavření Kupní smlouvy

 

4.1      Veškerá prezentace Zboží umístěná na stránkách Internetového obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Vystavení zboží v Internetovém obchodě není nabídkou na uzavření kupní smlouvy.

4.2      Na stránkách Internetového obchodu jsou uvedeny informace o Zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží. Ceny Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na stránkách Internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3      V Internetovém obchodě jsou zveřejněny také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na stránkách Internetového obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.4      Kupující objednává u Prodávajícího Zboží prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře v Internetovém obchodě. Kupující v objednávce uvede druh, množství, cenu Zboží, způsob dodání, způsob platby a vyplní veškeré údaje označené jako povinné. Proces objednávky je ukončen vystavením formuláře objednávky a potvrzením formuláře objednávky ze strany Kupujícího kliknutím na odkaz "DOKONČI OBJEDNÁVKU". Formulář objednávky nelze potvrdit, aniž by Kupující uvedl veškeré údaje označené Prodávajícím jako povinné. Kliknutím na odkaz „DOKONČI OBJEDNÁVKU" Kupující prohlašuje (činí jednoznačný, srozumitelný a určitý projev své svobodné a vážné vůle, prosté omylu a jakéhokoliv nátlaku), že u Prodávajícího závazně objednává v objednávce uvedené Zboží, že se seznámil s OP a že s nimi souhlasí a považuje je pro sebe za závazné.

4.5      Objednávkový formulář obsahuje kromě údajů uvedených v odst. 4.4 těchto OP informace o nákladech spojených s dodáním Zboží, osobní údaje Kupujícího, tedy jméno, příjmení, fakturační adresu a kontaktní údaje Kupujícího (e-mailovou adresu, telefon).

4.6      Před dokončením objednávky je Kupujícímu vždy umožněno (a ze strany Prodávajícího doporučeno) zkontrolovat údaje vyplněné ve formuláři objednávky a tyto případně měnit, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČI OBJEDNÁVKU“.

4.7      Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající do 24 hodin po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí prostřednictvím elektronické pošty a současně potvrdí dostupnost Zboží, a to na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce.

4.8      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.9      Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky Kupujícího ze strany Prodávajícího (akceptací), které je podle odst. 4.7 těchto OP Kupujícímu odesláno prostřednictvím elektronické pošty.

4.10    Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření Kupní smlouvy jsou patrné z těchto OP.

4.11    Uzavření Kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených Občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 Občanského zákoníku vyloučeno.

4.12    Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) Občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

4.13    Kupující nese plnou odpovědnost za věcnou správnost dodacích a fakturačních údajů.

4.14    Kupní smlouvy jsou uzavírány pouze v českém jazyce a podle českého práva.

4.15    Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které podstatným způsobem porušily jakoukoli dříve s Prodávajícím uzavřenou smlouvu nebo OP.

4.16   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy.

4.17    Kupující má možnost se registrovat na stránkách internetového obchodu, tj. vyplnit a odeslat registrační formulář, a zřídit si tak uživatelský účet, prostřednictvím kterého pak vytváří jednotlivé objednávky, aniž by musel znovu zadávat své údaje do systému.

V.Zvláštní ustanovení o uzavření Kupní smlouvy mezi podnikateli

 

5.1      V případě, že Kupujícím je podnikatel podle odst. 2.5 těchto OP, je oprávněn učinit objednávku v rámci Internetového obchodu pouze tehdy, pokud vyplní a odešle registrační formulář. Na základě registrace Kupujícího provedené v Internetovém obchodě bude Kupujícímu vytvořen uživatelský účet, prostřednictvím něhož je Kupujícímu umožněno provádět jednotlivé objednávky Zboží.

 

5.2      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

5.3      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

5.4      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5.5      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 365 dnů nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy nebo OP.

5.6      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

5.7      Pokud nakupuje Kupující v rámci internetového obchodu za účelem dalšího prodeje Zboží (VOC), je povinen to uvést v registračním formuláři. Minimální hodnota objednávky musí v tom případě činit alespoň 1.000 Kč bez DPH.

VI.Kupní cena a platební podmínky

 

6.1      Kupní ceny Zboží jsou platné v době vygenerování objednávkového formuláře. Kupní cena se potom skládá z kupní ceny Zboží a nákladů na balení a dodání Zboží (včetně pojištění), pokud se účtují. Kupní cena uvedená jako cena výsledná v objednávkovém formuláři je po dobu platnosti objednávkového formuláře cenou konečnou, tj. včetně všech daní a poplatků, které se Kupující zavazuje za nákup a dodání Zboží zaplatit.

6.2      Ceny Zboží jsou uváděny bez i včetně DPH.

6.3      Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny Zboží v Internetovém obchodě. Z tohoto důvodu je časová platnost objednávkového formuláře omezena na dobu 20 minut od okamžiku jeho vygenerování. Po uplynutí této doby automatizovaný systém Internetového obchodu neumožní takový objednávkový formulář potvrdit. O této skutečnosti a zbývajícím času platnosti objednávkového formuláře je Klient ze strany Prodávajícího v rámci objednávkového formuláře průběžně informován.

6.4      Kupní cenu uhradí Kupující prodávajícímu podle své volby uvedené v objednávce jedním z následujících způsobů:

 • v hotovosti v provozovnách Prodávajícího na adrese provozovny SANNY TEA (platí pouze pro VOC)
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 248655924/0300, vedený u ČSOB a.s.

 

6.5   Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6.5 OP ohledně povinnosti uhradit Kupní cenu zboží předem.

6.6      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je Kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je Kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření Kupní smlouvy. Pokud Kupující neuhradí Kupní cenu ve lhůtě podle předchozí věty, Kupní smlouva pozbývá marným uplynutím lhůty účinnosti.

6.7      Pokud je Kupní cena hrazena bezhotovostně, je Kupující povinen uvést při provedení platby variabilní symbol, kterým je číslo objednávky uvedené v potvrzení Prodávajícího o přijetí objednávky. Uhrazením Kupní ceny bezhotovostní platbou je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

6.8      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky podle odst. 4.8 těchto OP, požadovat uhrazení celé Kupní ceny ještě před odesláním Zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

6.9      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté ze strany Prodávajícího Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud Prodávající nestanoví v konkrétním případě jinak.

6.10    Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení Kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu Kupujícího.

VII.Dodání Zboží

 

7.1      Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Zboží uvedené v objednávce v termínu dle těchto OP, a to způsobem uvedeným v objednávce a Kupující se zavazuje Zboží od Prodávajícího i jím zvoleného přepravce převzít v dohodnutém místě dodání. Podmínkou dodání Zboží je zaplacení celé Kupní ceny nejpozději při převzetí zásilky se Zbožím.

7.2      V případě uzavření Kupní smlouvy v Internetovém obchodě je zpravidla Zboží vyexpedováno do 2 pracovních dnů, v případě, že Kupující je VOC pak do 4 pracovních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy.

7.3      V případě dodání Zboží osobním odběrem Prodávající v dodací lhůtě oznámí Kupujícímu, kdy bude, resp. že je Zboží připraveno k vyzvednutí na zvoleném místě. Toto oznámení zašle Prodávající Kupujícímu prostřednictvím e-mailové zprávy.

7.4      Způsob dodání Zboží zvolí Kupující v rámci své objednávky výběrem jedné z těchto možností:

 • doručení na adresu Kupujícího uvedenou v objednávce prostřednictvím kurýrní společnosti.
 • osobní převzetí Kupujícím v provozovně Prodávajícího na adrese Starý Hrozenkov 308, 687 74 Starý Hrozenkov –

 

7.5      Zboží bude Kupujícímu doručováno prostřednictvím přepravní společnosti DPD. Přeprava se řídí a podléhá omezením dle přepravního řádu a smluvních podmínek přepravce. Zboží bude během přepravy pojištěné.

 

7.6      V případě, že je způsob dodání Zboží smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání.

7.7      V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání.

7.8      Dodáním Zboží podle těchto OP se rozumí okamžik předání zboží Kupujícímu v souladu s Kupní smlouvou. Spolu se Zbožím dodá Prodávající Kupujícímu daňový doklad – fakturu, případně záruční list (je-li poskytován výrobcem).

7.9      Bezdůvodné odmítnutí Zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat Zboží ze strany Prodávajícího.

7.10    Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a krátce to popsat v dodacím listu při jeho potvrzení. Kupující zkontroluje zejména počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice atd. podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození zásilky popsat v předávacím protokolu přepravce (dodacím listu). Podpisem dodacího listu bez výhrad Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující Zboží byl neporušen a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7.11    Náklady na dodání Zboží nese Kupující, o jejich výši bude vyrozuměn v objednávkovém formuláři před jeho potvrzením.

7.12    Vlastnictví ke Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem zaplacení Kupní ceny Zboží (včetně nákladů na přepravu).

VIII.Práva z vadného plnění

 

8.1      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

IX.Odstoupení od Kupní smlouvy

 

9.1      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

9.2      Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze podle platných právních předpisů od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto OP. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na e-mailovou adresu Prodávajícího.

9.3      V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle odst. 9.2 OP se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy.  Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu.

9.4      V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 9.2 OP vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal, pokud se strany nedohodnou jinak. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

9.5      Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.

9.6      Do doby převzetí Zboží Kupujícím nebo předání Zboží přepravci je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu Kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

9.7      Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

X.Ochrana osobních údajů

 

10.1    Kupující je srozuměn s tím, že pokud neposkytne souhlas se zpracováním osobních údajů za jiným účelem, budou jeho osobní údaje zpracovávány Prodávajícím pouze pro účely plnění závazků Prodávajícího z Kupní smlouvy a těchto OP.

10.2    Informace o Zboží a jakákoli další reklamní sdělení Prodávajícího slouží pouze pro informační účely a nejsou návrhem uzavření smlouvy.

10.3    Odesílatelem informací o Zboží a jiných reklamních sdělení a současně správcem osobních údajů je Prodávající.

10.4    Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujících, kterými jsou jméno a příjmení, poštovní adresa, a e-mailová adresa a telefonický kontakt, pro účely plnění závazků z Kupní smlouvy.

10.5    Prodávající prohlašuje, že s osobními údaji nakládá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení”) a se Zákonem o zpracování osobních údajů.

10.6    Prodávající, jako správce osobních údajů, tímto v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení informuje Kupující, jako subjekty osobních údajů, o skutečnostech uvedených v následujících odstavcích tohoto článku.

10.7    Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujících v elektronické podobě, případně i v listinné podobě.

10.8    Právním základem pro zpracování osobních údajů je nezbytnost zpracování údajů pro splnění závazků Prodávajícího - splnění smlouvy a provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

10.9    Osobní údaje Kupujících budou zpracovány po dobu trvání registrace Kupujícího a dále po dobu jednoho roku od uplynutí této doby.   

10.10  Pokud bude mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena Kupní smlouvy, pak budou osobní údaje Kupujícího Prodávajícím zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro plnění závazků ze smlouvy vyplývajících.

10.11  Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, vyjma profilování ve smyslu informace o oboru činnosti Kupujícího, pokud bude uvedený údaj se souhlasem Kupujícího poskytnut.

10.12  Osobní údaje budou zpracovávat pověření zaměstnanci Prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým bude mít vždy Prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou smluvního zpracovatele osobních údajů a dále osobám poskytujícím právní služby a institucím či subjektům, u kterých to vyžadují obecně závazné právní předpisy. Aktuální seznam případných zpracovatelů bude Kupujícímu poskytnut na vyžádání.

10.13  Prodávající, jakožto správce osobních údajů nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení;

10.14  Prodávající nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám;

10.15  Kupující má právo požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Prodávající při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

10.16  Budou-li některé osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu Kupujícího, má Kupující právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

XI.Ostatní ujednání

 

11.1    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

11.2    Znění OP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

11.3    Veškeré informace, data, počítačové programy, grafické a obrazové prvky a design umístěné v Internetovém obchodu nebo jejichž prostřednictvím je Internetový obchod prezentován, jsou součástí průmyslového a duševního vlastnictví Prodávajícího.

11.4    Těmito OP se řídí veškeré Kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřené v rámci Internetového obchodu. Jednotlivá ustanovení těchto OP se použijí vždy, pokud není v konkrétní Kupní smlouvě dohodnuto jinak. Ustanovení konkrétní Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím mají přednost před ustanoveními těchto OP.

11.5    Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky jakékoli Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejíž součástí jsou tyto OP, vyžadují vždy písemnou formu.

11.6    Kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách www.sannytea.cz. Veškeré písemnosti zasílané druhé smluvní straně v souvislosti s Kupní smlouvou budou považovány za doručené 3. dnem po jejich odeslání elektronickou poštou na e-mailovou adresu druhé smluvní strany.

11.7    Tyto OP jsou účinné ode dne 01.01.2021

 

Kontaktní adresa (i pro osobný odběr):

SANNY TEA s.r.o., Starý Hrozenkov 308, 687 74 Starý Hrozenkov

Mobil: +420 739 691 720

Tel.: +420 572 631 736

Web: www.sannytea.cz

E-mail: sannytea@sannytea.sk

              odbyt@sannytea.sk