Pridané do košíka
Přidáno do košíku

Ochrana osobných údajov

Informácie a poučenie o právach dotknutej osoby (fyzickej osoby nepodnikateľa) v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačnom systéme Agenda elektronického obchodu (eshop) prevádzkovateľa SANNY TEA, s.r.o. , Vyšehradská 1349/2, 12800 Praha, Nové Město, Česká republika, IČO: 26686961.


V súlade so zákonom č. 222/2004 o DPH v znení neskorších predpisov zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov a zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby na základe jej súhlasu, a to v informačnom systéme Agenda elektronického obchodu (eshop) v rozsahu uvedenom v registračnom formulári tohto informačného systému. Zoznam osobných údajov dotknutej osoby je nasledovný: titul, meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt, e-mail, údaje poskytuje dotknutá osoba prostredníctvom elektronického formulára na webovom sídle prevádzkovateľa elektronického obchodu (ďalej len prevádzkovateľ).

Prevádzkovateľ prehlasuje, že osobné údaje dotknutej osoby v tomto informačnom systéme sú chránené pred zverejnením a zneužitím treťou osobou. Za týmto účelom má prijaté účinné ochranné opatrenia. Zároveň prehlasuje, že tento informačný systém je registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov podľa §34 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z..

Dotknutá osoba vyplnením formulára - registrácia nového užívateľa dáva preukázateľný dobrovoľný súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie svojich osobných údajov v informačnom systéme Agenda elektronického obchodu (eshop). Súhlas možno odvolať oznámením, zaslaným listom alebo elektronickou formou na adresu sídla prevádzkovateľa – viď práva dotknutej osoby podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z.

Účelom spracúvania osobných údajov v tomto informačnom systéme je: registrácia užívateľov, vedenie databázy registrovaných užívateľov, spracovanie objednávok, informovanie užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.
Účtovné, daňové a ostatné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje je prevádzkovateľ povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Počas zákonom predpísanej lehoty spracovávania osobných údajov dotknutých osôb sú tieto údaje chránené účinným súborom ochranných opatrení. Po uplynutí tejto lehoty budú všetky osobné údaje bezodkladne zlikvidované podľa §17 zákona 122/2013 Z.z.

Prevádzkovateľ tohoto elektronického obchodu je zároveň prevádzkovateľom podľa §6 zákona č. 122/2013 Z.z.

Práva dotknutej osoby:
podľa §28 zákona 122/2013 Z.z. - o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané.
 • Vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e), body 2 až 6. Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií.
 • Vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie.
 • Vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
 • Opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
 • Likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie.
 • Likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
 • Blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 1. Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

 2. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
 • spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu.
 • Využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
 1. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 2. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal.


x

Používame cookies

Na našich webových stránkach používame na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Kliknutím na tlačidlo "Prijímam všetko" súhlasíte s používaním všetkých súborov cookies. Môžete však navšíviť "Prispôsobiť" a poskytnúť tak vami kontrolovaný súhlas.